تو می توانی ؟

من

سال های سال مردم

تا اینکه یک دم زندگی کردم

تو می توانی ؟

یک ذره

یک مثقال

مثل من بمیری؟

/ 2 نظر / 20 بازدید
tara

"میان آرزوهایم قدم می زنم و شعرهای سپیدم را از میان بوی صبح برمی دارم" آپم منتظرتم[گل]