بهار غم انگیز

بهار آمد گل و نسرین نیاورد

نسیمی بوی فروردین نیاورد

پرستو آمد و از گل خبر نیست

چرا گل با پرستو هم سفر نیست؟

چه افتاد این گلستان را  ، چه افتاد؟!

که آیین بهاران رفتش از یاد

چرا پروانگان را پر شکسته‌است

چرا هر گوشه گرد غم نشسته‌است

چرا خورشید فروردین فرو خفت

بهار آمد گل نوروز نشکفت

مگر دارد بهار نو رسیده

دل و جانی چو ما در خون کشیده

بهارا خیز و زان ابر سبکرو

بزن آبی به روی سبزه‌ی نو

گهی چون جویبارم نغمه آموز

گهی چون آذرخشم رخ برافروز

هنوز این جا جوانی دلنشین است

هنوز این جا نفس‌ها آتشین است

مبین کاین شاخه‌ی بشکسته خشک است

چو فردا بنگری پر بیدمشک است

مگو کاین سرزمینی شوره‌زار است

چو فردا دررسد رشک بهار است

بر آرد سرخ گل خواهی نخواهی

وگر خود صد خزان آرد تباهی

اگر خود عمر باشد سر برآریم

دل و جان در هوای هم گماریم

دگر بارت چو بینم شاد بینم

سرت سبز و دلت آباد بینم

به نوروز دگر هنگام دیدار

به آیین دگر آیی پدیدار

/ 3 نظر / 14 بازدید
نگین( دخترسرما )

سلام دوسته من شعر زیبایی بود براستی تمام اشعار سایه زیباست همانند ارغوان: ارغوان ، شاخه ی هم خون و جدامانده ی من آسمان تو چه رنگ است امروز.... سپاس که این خاطره را در دلم زنده کردی.